هوشمند سازی ساختمان
محصو لات ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌KNX
محصو لات ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌FREE@HOME
سیستم امنیتی
IOT
درب بازکن تصو یری
کلید و پر یز
درب بازکن تصو یری IP
سیستم صوتی